คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัล KM awards 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลประกาศนียบัตร KM awards 2021 จาก 2 ผลงานการจัดการความรู้

  • การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม/รูปแบบสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Good practice

  • การจัดการความรู้ กระบวนการเดินการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Challenge