คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ชี้แจงนโยบายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) โดยทางคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพทุกข้ออย่างเคร่งครัด