คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ร่วมกันว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อมุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ หากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น จนถึง อธิการบดี ทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัล การชี้แจงนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร