ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และอาจารย์อัญชลี อินคำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ