ข่าวประกาศ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจ อบรม 2 หลักสูตร หลักสูตร : วัสดุวิศวกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ หลักสูตร : การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 4 module พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษายานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

การรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

1. ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลดฟอร์มเครื่องแบบ นศ.) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาใบเสร็จ หรือ สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in) ที่ชำระเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายสี และแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ➡ วิธีการเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและบันทึกข้อมูลประวัติประวัตินักศึกษา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง […]

โครงการสัปดาห์วิชาการ เปิดโลกเปิดเล่มกับนวัตกรรมไอที

ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ เปิดโลกเปิดเล่มกับนวัตกรรมไอที จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

[frontpage_news widget=”168″ name=”news”]ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-12 ก.ย. 2560 โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมอบรมและทดสอบ จำนวน 1,389 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล จำนวน 380 คน

1 2 3