ช่องทางติดต่อ Line กลุ่มเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านไลน์กลุ่มวิชาเรียน online

โดยกรอกรหัสนักศึกษาที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th/schedule/suject.php