ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

DOWNLOAD

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

DOWNLOAD

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

DOWNLOAD

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

DOWNLOAD

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

DOWNLOAD