ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดี ผาบสิมมา ซึ่งได้ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ซึ่งได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คลิกที่นี่