ช่องทางการเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

สาขาวิชา เอกสาร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Download
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Download
สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Download
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Download
สาขาเทคนิคศึกษา Download
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) Download