ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ถึงวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ