admin

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัล KM awards 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลประกาศนียบัตร KM awards 2021 จาก 2 ผลงานการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม/รูปแบบสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Good practice การจัดการความรู้ กระบวนการเดินการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Challenge

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และอาจารย์อัญชลี อินคำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

คณะฯ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้สร้างผลงาน ชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และสมควรยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อไป

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้ หมายเลข ๑ นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนำเสนอวิสัยทัศน์ตามลำดับหมายเลข ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ โดยใช้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต้องลงทะเบียนในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   รายละเอียดเพิ่มเติ่ม   ใบสมัครงาน

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม่” การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห้วงกาลเวลา” การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)   ระยะเวลา ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด) หรือทาง E-mail ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th (ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน) […]

1 2 3 4 13