ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต