ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต