ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะผ่านระบบออนไลน์ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ช่วยมาเป็น “กระจกสะท้อนการทำงาน” ของคณะฯ ในปีนี้

สวท. พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) สำหรับยื่นคำร้องและขอเอกสารออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) ในการยื่นคำร้องและขอเอกสารทางการศึกษาทางออนไลน์ ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัสกระดาษ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ โดยสามารถใช้งานง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สามารถเข้าใช้ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)ได้ที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th/eSSS/

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและกรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและกรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและกรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 ต.ค. 63 2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.1) 3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.2) 4. คุณสมบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.3) 5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.4.1)   ไฟล์ PDF     ไฟล์ World 6. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.4.2)  ไฟล์ PDF   ไฟล์ World […]

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (IIT) ปี 2563

https://itas.nacc.go.th/go/iit/a7tahv ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ  ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ——————— ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” พร้อมชมการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมของครู” โดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม การบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบTOEIC แนวใหม่

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม การบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบTOEIC แนวใหม่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ รอบที่ 1 เวลา 9.00-11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00น. หมายเหตุ: นักศึกษาปี 4 ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ( การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปี4 รับเข้า ปี 2559 จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและฝึกอบรม ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ 0865009510

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบกับกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ซุ้มเกมส์กิจกรรมต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และรำวงย้อนยุค

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

1 4 5 6 7