ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 ต.ค. 63
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.1)
3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.2)
4. คุณสมบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.3)
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.4.1)   ไฟล์ PDF     ไฟล์ World
6. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.4.2)  ไฟล์ PDF   ไฟล์ World
7. ข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา (แบบ คสค.5)  ไฟล์ PDF    ไฟล์ World
8. หลักเกณฑ์การพิจรณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบ คสค.6)