คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะผ่านระบบออนไลน์

ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ช่วยมาเป็น “กระจกสะท้อนการทำงาน” ของคณะฯ ในปีนี้