สวท. พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) สำหรับยื่นคำร้องและขอเอกสารออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) ในการยื่นคำร้องและขอเอกสารทางการศึกษาทางออนไลน์ ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัสกระดาษ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ โดยสามารถใช้งานง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สามารถเข้าใช้ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)ได้ที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th/eSSS/