admin

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อ.นรินทร์ จีระนันตสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม อ.มินตรา ศักดิ์ดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศิริภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ที่มาแชร์เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564 จึงขอกำหนดตารางสอบ ดังนี้         สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ       สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ” เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” คุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ (Phenphit Boonhor) CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศิริภัทร โกเอี้ยน (Siripat Koian) รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. Facebook Live Facebook Fanpage […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ “ภูมิปัญญา วัยเก๋า” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของตนเองดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ณ ห้องยูเรก้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมงานแนะแนวและงานประชาสัมพันภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในคณะให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

อาจารย์มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาคครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อาจารย์พนัสชัย ศรีบำรุง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มาร่วมพูดคุยบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live  ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ สุภารส และคุณรัฐเขต เนื่องหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางการพัฒนาคณะให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่จะมาตอบทุกคำถามของการเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียนอะไร จบแล้วทำอะไร คณะนี้เหมาะกับฉันไหม ? ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่าน Facebook Live ที่ Facebook Fanpage: ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ติดตามรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ     รายละเอียดกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี และนางสุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน 1 ใน 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการในการผลิตครูอาชีวศึกษา และ ร่วมหารือสภาพปัญหาและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตครูอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings

1 3 4 5 6 7 13