ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทำบุญคณะประจำปี และจัดกิจกรรมปีใหม่ภายในคณะ

วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมทำบุญคณะประจำปี 2563 และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดีจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ผู้บริหารและบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ร่วมจับสลากของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

พิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในนามของ “สีฟ้าคราม” ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดสวยงาม เต้นแอโรบิก และปิดท้ายด้วยกันร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมในพิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

พิธีเปิด-ปิดกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 12

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ได้มีกิจกรรมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สาธรเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปีนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาในธีมมิวสิเคิล “ลอดลายมังกร” โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1

แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. อาจารย์นรินทร์ จีระนันตสิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในนามประธานสีฟ้า จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมผู้แทนหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คณุตม์ จิณภัค รองคณบดีฝ่ายกิจการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานสีฟ้า มาเป็นประธานในการประชุม โดยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) ณ อาคาร 18/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับผู้บริหารคณะฯ โดยประเด็นสำคัญที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการวางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคณะ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหาร เป็นต้น ซึ่งมีหัวหน้าภาคฯ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Work ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work เพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นวันที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ เติมสุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work เพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14/1

1 2 3 4