คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทำบุญคณะประจำปี และจัดกิจกรรมปีใหม่ภายในคณะ

วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมทำบุญคณะประจำปี 2563 และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดีจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ผู้บริหารและบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ร่วมจับสลากของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน