admin

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร หลักสูตร Non-Degree ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree ในหลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model (The green production management system in the metal graphics industry using the BCG Model) โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบริษัท วีไซนแลบ จำกัด ได้พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิก โดยผู้อบรมจะได้รับความรู้ทางด้านระบบบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ กรรมวิธีการผลิตสีเขียว และหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ก็จะได้ใบรับรองการผ่านการเรียนจากสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะงานกราฟิก เพื่อประกอบการทำงาน รวมถึงมีความสามารถบริหารจัดการองค์กรสามารถเลือกใช้และออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว (prototype) ได้ รวมถึงสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามนโยบาย Credit Bank ได้อีกด้วย หลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแล้ว โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ท่าน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 […]

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (EIT) ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามภาพด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปทำแบบประเมิน

นักศึกษาคณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ปี 2567

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปี 2567 (The Competition of UTK Creatively Cooperative Education Works, 2024) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยผลงานที่ได้รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน: การออกแบบพัฒนาเครื่องมือพิเศษช่วยในการประกอบ โดย นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ และ นายทรัพย์วิจิตร เกียรตินอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พนัสชัย ศรีบำรุงและผศ.วิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย ซึ่งทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป รางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน: การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในงานรีดิเซอร์สำหรับการทำเครื่องหมายในกระบวนการกลึงท่อ โดย นายบุริศร์ รำกลาง […]

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เอกสารดาวน์โหลด ITA-o14 รายงานการซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุน ปี 2567 ITA-o16 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้้อจัดจ้างฯ ปี 2567 ITA-o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ชี้แจงนโยบายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) โดยทางคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพทุกข้ออย่างเคร่งครัด    

มทร.กรุงเทพ คว้า 7 รางวัล การแข่งขัน THE 10th TEACHING ACADEMY AWARD 2023

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมโดย นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (The 10th Teaching Academy Award 2023) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งโครงการแข่งขันครั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10 สถาบัน ซึ่งนอกจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะร่วมจัดโครงการครั้งนี้กับอีกสองสถาบัน ยังส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทั้งสิ้น 8 ประเภทการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับเหรียญเงิน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์สมัยใหม่ นายปกรณ์ ยาป่าคาย […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิชิตชัย บุตรน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น เป็นทุนที่เกิดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ โดยผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 142 ท่าน จากอาจารย์และนักวิจัยทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ร่วมกันว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อมุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ หากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น จนถึง อธิการบดี ทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัล การชี้แจงนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

1 2 3 13