คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร หลักสูตร Non-Degree ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree ในหลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model (The green production management system in the metal graphics industry using the BCG Model) โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบริษัท วีไซนแลบ จำกัด ได้พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิก โดยผู้อบรมจะได้รับความรู้ทางด้านระบบบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ กรรมวิธีการผลิตสีเขียว และหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ก็จะได้ใบรับรองการผ่านการเรียนจากสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะงานกราฟิก เพื่อประกอบการทำงาน รวมถึงมีความสามารถบริหารจัดการองค์กรสามารถเลือกใช้และออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว (prototype) ได้ รวมถึงสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามนโยบาย Credit Bank ได้อีกด้วย

หลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแล้ว โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ท่าน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป อีกทั้งหลักสูตรนี้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สามารถสมัครได้ตาม QR ดังภาพด้านบน หมดเขตรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2567 นี้