ข่าวประกาศ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   รายละเอียดเพิ่มเติ่ม   ใบสมัครงาน

ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน (3/2564)

      วิชา​ออกแบบเครื่องกล       วิชาปฏิบัติการทางความเย็นและปรับอากาศ       วิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล       วิชา​ Design of Production​ Machine Elements

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564 จึงขอกำหนดตารางสอบ ดังนี้         สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ       สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจําสํานักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 อัตรา คือ นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาราชการ หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันเวลาสอบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามรายละเอียดดังเอกสารประกาศด้านล่าง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1 2 3