การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี และนางสุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน 1 ใน 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการในการผลิตครูอาชีวศึกษา และ ร่วมหารือสภาพปัญหาและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตครูอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings