admin

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

16 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี เทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๔๐๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้นผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1 10 11 12