admin

การรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

1. ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลดฟอร์มเครื่องแบบ นศ.) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาใบเสร็จ หรือ สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in) ที่ชำระเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายสี และแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ➡ วิธีการเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและบันทึกข้อมูลประวัติประวัตินักศึกษา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง […]

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้ โดยมี นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ ประธานฝ่ายด้านการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานแผนการจัดการองค์ความรู้ที่กำหนดในปีการศึกษา 2561 และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากคณบดี โดย นายสมพร ปิยะพันธ์ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานต่อไปจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และบริการวิชาการตามความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเพื่อพัฒนาผลการดำเนินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการ​ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามยุทธ​ศาสตร์​ชาติ​ 20​ ปี

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดาวน์โหลด หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตราฐานชาติ”

โครงการประกวดนวัตกรรมการสอน สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ และ งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การประกวด การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ใบสมัคร การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการตัดสิน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพและกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด บริษัท พานาพลัส จำกัด และ บริษัท พานาทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันดับมาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะและสาขาที่เกี่ยวข้อง นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและกลุ่มบริษัทธนาพัฒน์จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะจึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ภารกิจสำคัญคือ “สร้างผู้นำแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์” เน้นการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S-Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non-Degree เพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ”  […]

1 10 11 12 13