admin

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจ อบรม 2 หลักสูตร หลักสูตร : วัสดุวิศวกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ หลักสูตร : การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 4 module พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษายานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

การรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

1. ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลดฟอร์มเครื่องแบบ นศ.) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาใบเสร็จ หรือ สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in) ที่ชำระเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายสี และแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ➡ วิธีการเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและบันทึกข้อมูลประวัติประวัตินักศึกษา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง […]

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้ โดยมี นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ ประธานฝ่ายด้านการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานแผนการจัดการองค์ความรู้ที่กำหนดในปีการศึกษา 2561 และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากคณบดี โดย นายสมพร ปิยะพันธ์ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานต่อไปจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และบริการวิชาการตามความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเพื่อพัฒนาผลการดำเนินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการ​ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามยุทธ​ศาสตร์​ชาติ​ 20​ ปี

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดาวน์โหลด หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตราฐานชาติ”

โครงการประกวดนวัตกรรมการสอน สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ และ งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การประกวด การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ใบสมัคร การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการตัดสิน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

1 10 11 12 13