admin

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในนามประธานสีฟ้า จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมผู้แทนหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คณุตม์ จิณภัค รองคณบดีฝ่ายกิจการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานสีฟ้า มาเป็นประธานในการประชุม โดยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) ณ อาคาร 18/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับผู้บริหารคณะฯ โดยประเด็นสำคัญที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการวางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคณะ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหาร เป็นต้น ซึ่งมีหัวหน้าภาคฯ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Work ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work เพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นวันที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ เติมสุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม solid work เพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14/1

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 08.30 น. อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมกับรองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และศาลตายายประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เป็นที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมสักการะด้วย 

ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา โดยได้มอบหมายงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการและด้านการบริหารคณะร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ในการประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ในการประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562 พร้อมปรึกษาหารือกับคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 302 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบกับกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ซุ้มเกมส์กิจกรรมต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และรำวงย้อนยุค

1 9 10 11 12 13