แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ.2560 – 2564

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ.2561 – 2565

3. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ.2566 – 2570