แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ.2560 – 2564

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ.2561 – 2565