ข้อมูลคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลิต “ครูช่าง” และ บุคลากรที่มีทักษะความรู้สายวิชาชีพในด้านอุตสาหการ เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ ภายใต้ภารกิจหลักคือ สร้างบุคลากรทางการศึกษา ที่ชำนาญการและมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอุตสาหกรรม ซึ่งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึก และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของครูช่างทุกคน ตลอดจนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีที่ จบการศึกษาที่นี่เราให้ความสำคัญกับการเรียนในภาคปฎิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางทฤษฎี มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และห้องปฎิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและระบบ e-learning สำหรับฝึกฝนด้านวิชาการ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างครูช่างและบุคลากร ที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์

ดังนั้น นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลาก หลาย ไม่ว่าจะเข้าไปทำงานและเติบโตในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม หรือ เพื่อก้าวไปเป็นพ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ของชาติ ในสายวิชาชีพที่สามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสายช่าง สายวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี


–       สาขาวิชาอุตสาหการ

แนวทางในการประกอบอาชีพ ครู / อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ผู้จัดการ /หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรมผู้บริหาร / หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรม ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการทางด้านอุตสาหกรรม นักอ่านแบบ เขียนแบบทางด้านอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)

–       สาขาวิชาเครื่องกล

แนวทางในการประกอบอาชีพ ครู / อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พัฒนาศักยภาพบุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้ง กระทรวงพลังงานและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ที่มีฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน / ฝ่ายขายด้านวิศวกรรม และ ศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ เทียบเท่า หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

–       สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แนวทางในการประกอบอาชีพพนักงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ในตำแหน่ง IT Support / System Integrator / Programmer / System Analyst / System Administrator / Sale Engineer ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต นักพัฒนาโปรแกรม และ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

–       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

แนวทางในการประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ในฐานะหัวหน้างาน ผู้ชำนาญงานเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการ เช่น โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานพลาสติก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น

–       สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นักปฏิบัติการประจำโรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ฝ่ายอำนวยการผลิต ฝ่ายควบคุม หรือฝ่ายซ่อมบำรุง นักปฏิบัติการ ออกแบบ ทดสอบ นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นักปฏิบัติการบริการด้านเทคนิค ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นต้น