ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจําสํานักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 อัตรา คือ

นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาราชการ หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 ดาวน์โหลดประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป