ห้องเรียนออนไลน์ และช่องทางติดต่อ Line กลุ่มเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านไลน์กลุ่มวิชาเรียน online โดยกรอกรหัสนักศึกษาที่

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รวมถึงสามารถตรวจสอบ Link หรือ QR Code สำหรับการเข้าห้องเรียนในรายวิชาในสาขาต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ตาม Link

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด