ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564