ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 369/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา คือ

นายมารุต เขียวแก่ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา