ข่าวกิจกรรมคณะ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 08.30 น. อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมกับรองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และศาลตายายประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เป็นที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมสักการะด้วย 

ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา โดยได้มอบหมายงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการและด้านการบริหารคณะร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ในการประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ในการประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562 พร้อมปรึกษาหารือกับคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 302 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้ โดยมี นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ ประธานฝ่ายด้านการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานแผนการจัดการองค์ความรู้ที่กำหนดในปีการศึกษา 2561 และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากคณบดี โดย นายสมพร ปิยะพันธ์ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานต่อไปจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และบริการวิชาการตามความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเพื่อพัฒนาผลการดำเนินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพและกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด บริษัท พานาพลัส จำกัด และ บริษัท พานาทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันดับมาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะและสาขาที่เกี่ยวข้อง นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและกลุ่มบริษัทธนาพัฒน์จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะจึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ภารกิจสำคัญคือ “สร้างผู้นำแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์” เน้นการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S-Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non-Degree เพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ”  […]

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

16 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

1 2 3 4