admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี เทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๔๐๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้นผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1 11 12 13