admin

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพและกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด บริษัท พานาพลัส จำกัด และ บริษัท พานาทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันดับมาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะและสาขาที่เกี่ยวข้อง นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและกลุ่มบริษัทธนาพัฒน์จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะจึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ภารกิจสำคัญคือ “สร้างผู้นำแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์” เน้นการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S-Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non-Degree เพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ”  […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๙๖.๓๐.- บาท (เก้าาหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

16 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี เทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๔๐๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้นผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1 11 12 13