แผนผังการให้บริการของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานการประชุม

การขอเปิดรายวิชา

การขอใบคำร้องทั่วไปของนักศึกษา

การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ