โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการอบรม ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562

..................................................................

โครงการฝึกอบรม (จังหวัดสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

+++ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

+++ดาวน์โหลดหนังสือเชิญนายกองค์กรปกครองส่วน

..................................................................

โครงการอบรม ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

1. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

2. หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท. / โรงเรียน / ศพด.

3. หลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการกองทุน สปสช.

4. หลักสูตร พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร ท้องถิ่น

.........................................................................