ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ​ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามยุทธ​ศาสตร์​ชาติ​ 20​ ปี

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดาวน์โหลด หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตราฐานชาติ”

โครงการประกวดนวัตกรรมการสอน สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ และ งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การประกวด การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ใบสมัคร การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการตัดสิน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software การประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

16 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

รับสมัครลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ด้วย สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 18 เมษายน 2560 ยื่นใบสมัครที่ คุณสุทัตตา พรมใบ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2560 ประกาศผลสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2506 ดาวน์โลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวโหลดใบสมัคร…. การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น ถึง 12.00 น. ที่ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ประกาศผลการสอบคัดเลือก (24 เมย […]

โครงการฝังตัว

แบบฟอร์มโครงการฝังตัวสำหรับอาจารย์ 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ … 1.2 แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 1.1 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถส่วนตัว … 1.1.1 เบิกค่าน้ำมัน ก.ม ละ 4 บาท ( ขาไป 2 บาท – ขากลับ 2 บาท รวมกันเป็น 4 บาท ) เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! 1.1.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน ( ถ้าฝังตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑน จะไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ ) 1.2 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถสาธารณะ เช่น รถตู้, Taxi, รถประจำทาง เป็นต้น … 1.2.1 กรณีเดินทางในภายในตัว กรุงเทพฯ และปริมณฑณ เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินวันละ 400 บาทต่อวัน เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! […]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 37 คน

1 5 6 7