โครงการฝังตัว

แบบฟอร์มโครงการฝังตัวสำหรับอาจารย์

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ …

1.2 แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

1.1 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถส่วนตัว …

1.1.1 เบิกค่าน้ำมัน ก.ม ละ 4 บาท ( ขาไป 2 บาท – ขากลับ 2 บาท รวมกันเป็น 4 บาท ) เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!!

1.1.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน ( ถ้าฝังตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑน จะไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ )

1.2 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถสาธารณะ เช่น รถตู้, Taxi, รถประจำทาง เป็นต้น …

1.2.1 กรณีเดินทางในภายในตัว กรุงเทพฯ และปริมณฑณ เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินวันละ 400 บาทต่อวัน เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!!

1.2.1.1 ข้าราชการไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 และเดินทางระยะทาง ไป -กลับ ไม่ต่ำกว่า 32 กิโลเมตร สามารถเบิกค่าเดินทาง ไม่เกิน 400 บาท

1.2.1.2 ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต้องเขียนรายงานการเดินทางการใช้เงินด้วย ถึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ สามารถเบิกค่าเดินทาง ไม่เกิน 400 บาท

1.2.1.3 เบิกค่าที่พักไม่ได้

1.2.2 กรณีเดินทาง ต่างจังหวัด

1.2.2.1 ต้องเขียนรายงานการเดินทางการใช้เงินด้วย ถึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

1.2.2.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน

1.3 ตารางปฏิบัติงาน …

1.1 ถ้าออกปฏิบัติงานมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้น ได้เบี้ยเลี้ยงวันล่ะ 240 บาทต่อวัน

1.2 ถ้าออกปฏิบัติงานมากว่า 6 ชั่วโมงไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาทต่อวัน

1.4 ใบรับรองจากสถานประกอบการทำเข้าร่วมโครงการ…

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง(เพิ่มเติ่ม)

**อาจารย์สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละวันได้ไม่เกินวันที่ 15 ส.ค 57 ของปีงบประมาณ 2557**

*เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝังตัว*

1. ต้องเขียนใบสมัครแนบมาพร้อมกับตารางปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ ด้วยทุกครั้ง

2. ต้องส่งแบบฟอร์มต่างๆ ก่อนอาจารย์ทุกท่านจะออกโครงการฝังตัว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

3. อาจารย์จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางต่างๆ ก่อนหนังสือจะได้รับการอนุมัิติจากท่านอธิการ เช่น ออกโครง 5 ก.พ 56 แต่หนังสืออนุมัติจากอธิการ 10 ก.พ 56 ดังนั้น อาจารย์จึงต้องส่งแบบฟอร์มต่างๆ มาก่อน อย่างน้อยเป็นเวลา 15 วัน เพื่อดำเนินการ

4. อาจารย์จะเข้าปฏิบัติงานได้ ไม่เกินปีงบประมาณของปีนั้นๆ

สำหรับอาจารย์ที่ร่วมโครงการฝั่งตัวในสถานประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานประกอบด้วย

1. รูปเล่มรายงาน

บทที่ 1. รายละเอียดของสถานประกอบ
– สถานที่ตั้ง

– ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าของสถานประกอบการ

– ผังองค์กรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
– ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

บทที่ 3. สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

บทที่ 4. ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

2. แบบฟอร์มรายงานผลจากการเข้าร่วมโครงการ …

3. ไฟล์นำเสนอรายงานในรูปแบบ PPT ความยาวไม่เกิน 10 นาที

4. CD บันทึกไฟล์รูปเล่มรายงานและไฟล์นำเสนอ

**** ให้ทำเล่มรายงานเอกสาร ส่งสำนักงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 ชุด *******

รายงานการเบิกจ่ายเงิน

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1.1 ใบเบิกกรณีเอานำรถส่วนตัวไปเอง …

1.2 ใบเบิกกรณีไปรถสาธารณะ เช่น รถตู้ รถเมลล์ รถ Taxi …

2. แบบประเมินโครงการการฝังตัว …

**** ตัวอย่างการทำใบเบิกค่าใช้จ่าย**** …